A BOOGIE WIT DA HOODIE - The Bigger Artist

A BOOGIE WIT DA HOODIE - The Bigger Artist
 
ABoogie_TBA_Meiners.jpg

ARTIST: A BOOGIE WIT DA HOODIE
ALBUM: THE BIGGER ARTIST
CREATIVE DIRECTION: ARTIST DUBOSE
ART DIRECTION, DESIGN, ILLUSTRATION: MATT MEINERS